Termeni și condiții

Prin folosirea site-ului și a platformei online www.doctorcezar.ro , beneficiarul acceptă oferta de Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal.

 

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
 2. PRESTATORUL, denumit generic “Doctor Cezar” reprezentat prin :

REVIVE MEDIA S.R.L, cu sediul social în str. FÂNTÂNILOR NR. 59, BL. B4, ET. 6, AP. 67, cod poștal 700337, Iași, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2094/2022, CIF RO46297610, cont bancar RO59 BTRL RONC RT0C H229 7101, deschis la Banca Transilvania Iași

 

 1. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare;
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL ACORDULUI
 2. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a biletelor pentru participarea la conferintele si workshopurile prezentate pe platforma online www. doctorcezar.ro BENEFICIARULUI. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al PRESTATORULUI, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand acestuia constituie Contract

 

III. DURATA ACORDULUI

 1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a biletelor pentru participarea la workshopurile si conferintele pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.doctorcezar.ro/ sau subpagini ale acestuia.

 

 

 1. Politica de plata produse digitale
 2. Prețurile biletelor de intrare la conferințe și prețul pentru participarea la workshopuri vor fi cele comunicate pe pagina de prezentare a evenimentelor de pe site.
 3. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.
 4. În momentul plasării comenzii se va emite o factura proforma care va fi transmisă pe e-mail cumparatorului.
 5. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 6. Toate sumele achitate în avans pentru evenimentele ce se vor desfășura la o data ulterioară sunt nereturnabile.
 7. Plata pentru produsele digitale: conferințe, workshopuri, se efectuează în mediul 3D secured oferit de firma partenera Stripe Payments.
 8. Livrarea produselor digitale se face instant, clientul fiind notificat pe E-mail cu privire la achiziția făcută.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI bilete pentru participarea la conferinte si workshopuri, așa cum sunt ele prezentate pe pagina de evenimente.

BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.

1.2. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

 1. BENEFICIARUL se obligă să:
  2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord.

2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul conferintelor si/sau a workshopurilor.

2.3. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, serviciul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.

2.4. Îşi dă acordul pentru ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu evenimentele ce fac obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

 

 1. RĂSPUNDERE
 2. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
  2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.
 3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

 

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nici o modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
  2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 3 (trei) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau tertilor cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de 3. BENEFICIARUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
  3. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 2. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu evenimentele tip conferinta si workshop se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
  5. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra oricărui material folosit de clienți în timpul conferintelor sau a workshopurilor sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

 

 

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte evenimente care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
  2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi obligat la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 5.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
 2. ÎNCETAREA
 3. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
  1.1.prin ajungerea la termen;
  1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
  1.3. prin rezilierea contractului.
 4. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)
 5. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.
 6. POLITICA DE RETUR/ANULARE
 7. Anulare și Rambursare:
  • Rambursările sunt posibile dacă anularea participării se face cu cel puțin 14 zile înainte de data evenimentului. Puteți solicita rambursarea prin trimiterea unui e-mail la adresa noastră de suport: contact@doctorcezar.ro specificând numele, e-mailul folosit la înregistrare și detalii despre bilet.
  • Rambursările vor fi procesate în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii și vor fi efectuate utilizând metoda originală de plată.
 8. Modificări ale Evenimentului:
  • În cazul în care evenimentul este anulat sau amânat, participanții vor avea opțiunea de a primi o rambursare completă sau de a transfera biletul la o nouă dată, după caz.
 9. Excepții:
  • După trecerea termenului de 14 zile înainte de eveniment, nu mai putem oferi rambursări, cu excepția cazurilor în care evenimentul este anulat sau modificat de către organizatori.
 10. Procesarea Plăților:
  • Toate plățile sunt procesate prin intermediul sistemului de plată Stripe. Informațiile dvs. de plată sunt gestionate direct de Stripe, conform standardelor de securitate PCI-DSS.

Vă rugăm să rețineți că această politică de rambursare poate fi actualizată periodic, așadar vă încurajăm să o consultați regulat. Pentru orice întrebări legate de politica de rambursare sau evenimentele noastre, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: contact@doctorcezar.ro .

 

 1. FORŢA MAJORĂ
 2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. ALTE CLAUZE

 1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din workshop către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
  2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
  3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la evenimentele tip conferința sau workshop.

 

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

 1. Prezentele termeni şi condiţii
 2. Orice altă informaţie de pe www.doctorcezar.ro

 

XIV. LITIGII

 1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
  2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.
 2. CLAUZE FINALE
 3. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
  2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail , potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
  3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.
  4. Clauzele prezentilor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
  5. Prezentii termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
  6. Prezentii termeni şi condiţii nu aduc atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

 

Ultima actualizare: 29.04.2024